Logowanie


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, w zależności od nawiązanych relacji lub udzielonej zgody, są:
 1. DBK Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A
 2. Bene Trucks Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A
 3. TRUCK CARE Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A
 4. Eurotrailer Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A
 5. Pol-Assur Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A
 6. Nord Inwest Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A
 7. Totalparts Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A
 8. CTC Spółka z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Radoszowskiej 1 A
 9. WTC Spółka z o.o., z siedzibą w Długołęce, 55-095 Mirków, przy ul. Polnej 31
 10. NL-Leasing Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lubowidzkiej 33
 11. Remo-Car Sp. z o. o., z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1
 12. NEW TRUCKS Sp. z o.o., z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1
 13. On Road Truck Services S.A., z siedzibą w Poznaniu, 61-249 Poznań, przy ul. Obodrzycka 7
Aktualny kontakt z administratorem (administratorami) można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com. Ze wszystkimi administratorami, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się pod adresem email iod@m3mcom.pl.

Informacja o INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH

Informujemy, że administrator (administratorzy) wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować drogą poczty elektronicznej pisząc na adres mail iod@m3mcom.pl.

Informacja o CELACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania danych osobowych, w zależności od nawiązanych relacji lub udzielonej zgody, jest:
 • prowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy z osobami, których dane dotyczą
 • wykonywanie umów zawartych z osobami, których dane dotyczą
 • realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych umów
 • marketing produktów i usług których dostawcą są administratorzy
 • badania satysfakcji
 • prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów
 • realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako usługodawcy
 • podejmowanie działań związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub ochroną przed roszczeniami

Informacja o PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo sprostowania danych
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do wykonania umowy z administratorami, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratorów. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla podmiotu danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. A w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do czasu zrealizowania celu, na rzecz którego zostały pozyskane lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ORAZ RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe:
 • potencjalnych klientów
 • klientów
 • potencjalnych kontrahentów
 • kontrahentów
Rodzaje przetwarzanych danych uzależnione są od charakteru i formy nawiązanego kontaktu, mogą obejmować w szczególności:
 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwę, PESEL, NIP, REGON
 • dane adresowe: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzonej działalności
 • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu
 • dane elektroniczne: IP

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • udzielona administratorom zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • fakt, że przetwarzanie może być niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności w celach marketingowych, ustalania, dochodzenia lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Informacja o KATEGORIACH ODBIORCÓW I PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratorów:
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, leasingowe, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) , co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych lub innych mechanizmów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa zapewniających, odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Informujemy, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, ani profilowane, z wyłączeniem przetwarzania danych podmiotów danych korzystających z usług ubezpieczeniowych, leasingowych.